REGULAMIN CENTRUM HANDLOWEGO KEN CENTER

 

  1. Przepisy Wstępne

 

1.1. Niniejszy regulamin został przyjęty przez IMMOMOK Sp. z o.o. („Właściciel”) – właściciela Galerii KEN CENTER, położonej w Warszawie przy ul. Jana Ciszewskiego 15, nazywanej dalej „Centrum Handlowym”.

1.2. Regulamin został przyjęty w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Centrum Handlowego.

1.3. Centrum Handlowe składa się z Galerii Handlowej, obejmującej lokale handlowe, usługowe i restauracje oraz Części Wspólnych Centrum Handlowego, w tym korytarzy, sanitariatów i Parkingu. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby znajdujące się na terenie całego Centrum Handlowego, chyba, że co innego wynika z postanowień Regulaminu lub z uregulowań prawnych dotyczących wyłącznie poszczególnych części Centrum Handlowego.

1.4. Zarządcą Centrum Handlowego jest IMMOMOK Sp. z o.o.

 

  1. Godziny otwarcia Centrum handlowego

 

2.1. Centrum Handlowe jest czynne dla klientów:
– od poniedziałku do soboty 07:00 – 22:00
– w niedziele handlowe 07:00 – 22:00,

przy czym poszczególne części Centrum Handlowego są otwarte w następujących godzinach:

2.1.1. Galeria Handlowa i punkty handlowe znajdujące się na częściach wspólnych:

– od poniedziałku do soboty 10:00 – 21:00

– w niedziele handlowe 10:00 – 20:00

2.1.2. Market spożywczy E. Leclerc:
– od poniedziałku do soboty 07:00 – 22:00
– w niedziele handlowe 07:00 – 22:00

2.1.3. Klub Fitness:
– od poniedziałku do czwartku 06:30 – 23:00

– piątek 06:30 – 22:00
– sobota 08:00 – 20:00

– niedziela 08:00 – 19:00

2.1.4. Centrum Medyczne CMP:

– od poniedziałku do piątku 07:30 – 20:00

– sobota 08:30 – 14:00

 

2.2. Właściciel i Zarządca Centrum Handlowego zastrzegają sobie prawo zmiany, zarówno czasowej, jak i stałej, podanych wyżej godzin otwarcia każdej z części Centrum Handlowego, w szczególności w związku ze świętami lub z innych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do jego czasowego zamknięcia.

2.3. O zmianach dokonywanych na podstawie punktu 2.2., klienci będą informowani na stronie internetowej Centrum Handlowego, poprzez ogłoszenia w Centrum Handlowym, a także w sposób, jaki Zarządca Centrum Handlowego uzna za stosowny.

 

  1. Zasady prowadzenia działalności w Centrum Handlowym

 

3.1. Centrum Handlowe jest przeznaczone do prowadzenia działalności handlowej i usługowej.

3.2. Wszelka działalność, niezależnie od faktu, czy jest to działalność komercyjna czy niekomercyjna, prowadzona na terenie Centrum Handlowego jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy lub Właściciela Centrum Handlowego.

3.3. Zabrania się prowadzenia na terenie Centrum Handlowego jakichkolwiek akcji promocyjno-reklamowych, z wyjątkiem akcji uzgodnionych i zaakceptowanych przez Zarządcę lub Właściciela Centrum Handlowego. Powyższy zakaz w szczególności dotyczy akcji polegających na rozdawaniu materiałów promocyjno-reklamowych, umieszczania reklam na terenie Centrum Handlowego, jak również na wjeździe i wyjeździe z Parkingu reklamujących towary, usługi bądź firmy, z wyjątkiem przypadków uprzednio uzgodnionych i zaakceptowanych pisemnie przez Zarządcę lub Właściciela Centrum Handlowego.

3.4. Prowadzenie na terenie Centrum Handlowego jakiejkolwiek działalności politycznej, w szczególności zbieranie głosów w jakimkolwiek celu politycznym, agitacja polityczna, rozdawanie ulotek oraz wszelkie inne czynności podejmowane w związku z działalnością polityczną, są zabronione.

3.5. Prowadzenie jakiejkolwiek zbiórki pieniężnej lub rzeczowej na cele społecznie użyteczne możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zarządcy lub Właściciela Centrum Handlowego.

3.6. W przypadku naruszenia powyższych postanowień Zarządca i Właściciel Centrum Handlowego zastrzegają sobie prawo do podjęcia wszelkich dozwolonych prawem działań zmierzających do usunięcia osób lub instytucji dokonujących powyższych naruszeń z terenu Centrum Handlowego oraz do podjęcia działań uniemożliwiających dokonywanie takich naruszeń w przyszłości, a także zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń przeciwko osobom/podmiotom dokonującym takich naruszeń.

 

  1. Zasady obowiązujące osoby przebywające w Centrum Handlowym

 

4.1. Przebywanie na terenie Centrum Handlowego może odbywać się wyłącznie w godzinach jego otwarcia. Na przebywanie na terenie Centrum Handlowego poza godzinami otwarcia wymagana jest uprzednia zgoda Zarządcy lub Właściciela.

4.2. Na terenie Centrum Handlowego dzieci do lat 13 powinny przebywać pod opieką osób dorosłych.

4.3. Klienci Centrum Handlowego i inne osoby w nim przebywające zobowiązane są do stosowania się do zaleceń wydawanych przez Zarządcę Centrum Handlowego i inne upoważnione osoby, w tym Agencję Ochrony, m.in. do zaleceń co do obszarów czasowo wyłączonych z użytkowania.

4.4. Zabrania się spożywania alkoholu na terenie Centrum Handlowego. Zakaz nie dotyczy alkoholu zakupionego w lokalach gastronomicznych i restauracyjnych Centrum Handlowego, przeznaczonego do spożycia na miejscu, oraz degustacji w sklepach sprzedających alkohol.

4.5. Zabrania się poruszania się przejściami technicznymi lub służbowymi.

4.6. Zabrania się jazdy na terenie Centrum Handlowego na rowerze, deskorolce, hulajnodze, rolkach i tym podobnych urządzeniach, zgodnie z piktogramami umieszczonymi na wszystkich wejściach do budynku. Zabrania się wprowadzania do centrum roweru, deskorolki, hulajnogi, rolek i tym podobnych urządzeń, zgodnie z piktogramami umieszczonymi na wszystkich wejściach do budynku Zabrania się parkowania i pozostawiania pojazdów na terenie Centrum Handlowego, za wyjątkiem wyznaczonych w tym celu i odpowiednio oznaczonych miejsc.

4.7. Przy wchodzeniu na schody ruchome należy:

– trzymać się ruchomej poręczy

– korzystać ze schodów tylko w kierunku ich ruchu

– kończąc jazdę należy wykonać energiczny krok na nieruchomy element schodów

 

Zabrania się:

– korzystania ze schodów przez dzieci do lat 10 bez opieki dorosłych

– wchodzenia na schody bez obuwia

– wprowadzania na schody wózków dziecięcych

– wprowadzania na schody psów

– siadania na schodach i poręczy schodów

 

4.8. Osoby, które zachowują się niekulturalnie bądź niezgodnie z panującymi obyczajami i normami społecznymi oraz osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych, podobnie działających substancji, a także osoby, których zachowanie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub mienia, mogą zostać wyproszone z terenu Centrum Handlowego.

4.9. Osoby w oczywisty sposób nie przestrzegające zasad higieny osobistej, w szczególności wydzielające nieprzyjemny zapach mogący przeszkadzać klientom Centrum Handlowego, mogą zostać wyproszone z terenu Centrum Handlowego.

4.10. Zabrania się zanieczyszczania Centrum Handlowego, niszczenia lub niezgodnego z przeznaczeniem używania urządzeń i instalacji przeznaczonych do wspólnego użytku, takich jak toalety, pomieszczenia sanitarne, windy itp., a także zasiadania na schodach, kwietnikach lub innych elementach dekoracyjnych.

4.11. Żebranie na terenie Centrum Handlowego jest zabronione.

4.12. Zabrania się wnoszenia do Centrum Handlowego broni, materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych oraz wszelkiego rodzaju przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających w Centrum Handlowym.

4.13. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia lub innej sytuacji nadzwyczajnej wymagającej ewakuacji, osoby przebywające na terenie Centrum Handlowego zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do poleceń przekazywanych w formie ustnej oraz konkretnych wytycznych ze strony personelu Centrum Handlowego oraz odpowiednich władz.

 

  1. Przyjazność i dostępność

 

5.1. Wejście do budynku Centrum Handlowego ze zwierzętami jest dozwolone tylko i wyłącznie celem wizyty w sklepie zoologicznym Amustela, z tym zastrzeżeniem, że zwierzę powinno przez cały czas być trzymane na smyczy lub w torbie (małe zwierzęta). Osoba wprowadzająca zwierzę jest w pełni odpowiedzialna za jego zachowanie, utrzymanie dyscypliny i higienę, a także ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane przez zwierzę. Możliwość wejścia ze zwierzętami do innych lokali jest uzależniona od zgody podmiotu dysponującego lokalem. Powyższy zapis nie dotyczy psów-przewodników. Lokale umożliwiające wstęp ze zwierzętami zostały na witrynach oznaczone odpowiednią naklejką informująca o takiej zgodzie.

 

  1. Zasady korzystania z parkingu Centrum Handlowego

 

6.1. Zarządca Centrum Handlowego udostępnia klientom Centrum Handlowego Parking, znajdujący się na terenie Centrum Handlowego: parking zewnętrzny i parking podziemny.

6.2. Parking jest dostępny dla klientów Centrum Handlowego wyłącznie w godzinach otwarcia Centrum Handlowego.

6.3. Korzystanie z parkingu jest nieodpłatne.

6.4. Parking jest niestrzeżony, a Zarządca ani Właściciel Centrum Handlowego nie ponoszą odpowiedzialności za zaparkowane pojazdy oraz pozostawione w nich mienie.

6.5. Korzystanie z Parkingu jest dozwolone z zachowaniem zasad określonych przez odpowiednie przepisy oraz pod warunkiem stosowania się do oznaczeń poziomych i pionowych, instrukcji i ostrzeżeń znajdujących się na Parkingu.

6.6. Miejsca parkingowe przeznaczone dla niepełnosprawnych i w taki sposób oznaczone mogą być użytkowane wyłącznie przez osoby niepełnosprawne.

6.7. Zabrania się korzystania z Parkingu przez kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych, podobnie działających substancji.

6.8. Zabrania się parkowania pojazdów stwarzających zagrożenie dla innych osób korzystających z Parkingu lub dla mienia znajdującego się w Centrum Handlowym.

6.9. Parkowanie lub przebywanie na terenie parkingu pojazdów, na których są
umieszczone reklamy jakiejkolwiek działalności, zarówno komercyjnej jak
i niekomercyjnej, bądź emitujących ww. reklamy, w szczególności dotyczące
działalności podobnej lub konkurencyjnej do działalności prowadzonej przez Centrum Handlowe, jest zabronione.

6.10. Zarządca Centrum Handlowego zastrzega sobie prawo do usunięcia lub
powiadomienia odpowiednich służb uprawnionych do usunięcia pojazdów
w przypadkach, kiedy obecność tychże pojazdów narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.

6.11. Zarządca zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zamknięcia całości lub części parkingu lub wprowadzenia innych zasad jego użytkowania.

6.12. Korzystanie z Parkingu jest niedozwolone przez pojazdy wyposażone w instalację LPG (dotyczy parkingu na poziomie -1).

Zasady korzystania z Parkingu na terenie Centrum Handlowego określa odrębny Regulamin.

 

  1. Bezpieczeństwo korzystania z Centrum Handlowego

 

7.1. Podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na terenie Centrum Handlowego jest Zarządca.

7.2. W celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa Galerii Handlowej i Części Wspólnych, Zarządca powierzył wykonywanie usług ochrony osób i mienia oraz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Centrum Handlowego Agencji Ochrony.

7.3. Pracownicy Agencji Ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia na terenie Centrum Handlowego mają prawo do podejmowania m.in. następujących działań (z zastrzeżeniem ich zgodności z obowiązującymi przepisami):
7.3.1. ustalania uprawnień do przebywania na terenie Centrum Handlowego oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

7.3.2. wezwania osób do opuszczenia terenu Centrum Handlowego w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na jego terenie albo stwierdzenia zakłócania porządku lub naruszania postanowień niniejszego Regulaminu,
7.3.3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji,

7.3.4. stosowania środków przymusu bezpośredniego, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na pracownika ochrony, w przypadkach określonych odpowiednimi przepisami.

7.4. Osoby przebywające w Centrum Handlowym zobowiązane są stosować się do przepisów i sygnałów dotyczących alarmów przeciwpożarowych, alarmów ogłaszanych w związku z innego rodzaju zagrożeniem bezpieczeństwa, w tym z powodu zagrożenia terrorystycznego, stosując się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez Zarządcę Centrum Handlowego oraz Agencję Ochrony.

 

  1. Przetwarzanie danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

8.1. Administrator danych: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Immomok Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-777) przy ul. Józefa Feliksa Ciszewskiego 15 | NIP: 5271023642.

8.2. Inspektor ochrony danych: administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym każda osoba fizyczna może się skontaktować w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w formie tradycyjnej (pod adresem fizycznym administratora danych), lub pod adresem e-mail: e.leclerc@infomania.pl

Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Krystian Erens.

8.3. Treści obowiązków informacyjnych wymaganych ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znajdują się na stronie internetowej: https://klauzule-informacyjne.pl/immomok.

  1. Przepisy końcowe

 

9.1. Podstawą prawną stosowania niniejszego Regulaminu jest Kodeks cywilny oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

9.2. Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać w Punkcie Informacji znajdującym się na poziomie „0”. Skargi i wnioski zostaną rozstrzygnięte przez Zarządcę Centrum Handlowego w terminie 14 dni od daty ich otrzymania w formie pisemnej, chyba, że z przepisów prawa wynika inny termin rozpatrzenia roszczeń.

9.3. Oprócz uprawnień określonych w niniejszym Regulaminie, Zarządca i Właściciel Centrum Handlowego zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń określonych przez odpowiednie przepisy prawne, w szczególności dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej oraz zawiadomienia odpowiednich służb i organów.

9.4. Regulamin obowiązuje na terenie całego Centrum Handlowego.

9.5. Regulamin obowiązuje do odwołania i może zostać zmieniony przez w każdym czasie poprzez opublikowanie zmienionej treści Regulaminu stronie internetowej Centrum Handlowego, poprzez ogłoszenia w Centrum Handlowym, a także w sposób, jaki Zarządca Centrum Handlowego uznają za stosowny.